Sdílejte se svými přáteli...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Přinášíme krátký přehled aktuálních informací o změnách legislativních pořadavnů na přidané látky v potravinách.

Zpřísnění limitů pro chinolinovou žluť, žluť SY a košenilovou červeň

Dne 17. 3. 2012 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012 (Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 je k nalezení zde.), kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124), kterým se zpřísňují limitní hodnoty pro   níže uvedená barviva:

 • chinolinová žluť (E 104)
 • žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110)
 • Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124)*

Jedná se o 3 ze šesti barviv, u kterých nařízení (ES) č. 1333/2008 v rámci předběžné opatrnosti stanovuje v návaznosti na tzv. „Southhampton study“ povinnost uvádět upozornění o možnosti nepříznivého ovlivnění činnosti a pozornosti dětí.

Snížení limitních hodnot u výše uvedených barviv v některých potravinách by mělo zaručit, že nebudou překročeny nově snížené hodnoty ADI (přijatelný denní příjem) stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) ani u spotřebitelů s vysokou konzumací příslušných produktů, a to především u dětí.

Nové limity pro obsah výše uvedených barviv v určitých potravinách začnou platit od 1. června 2013, avšak potraviny vyrobené v souladu s dosavadními požadavky právních předpisů, které byly uvedeny na trh před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Aktualizace specifikací pro potravinářské přídatné látky

Dne 22. 3. 2012 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008. Znění nařízení Komise (EU) č. 231/2012 naleznete zde.

Výše uvedené nařízení aktualizuje specifikace pro potravinářské přídatné látky, které jsou v současné době stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 235/2010 Sb. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek.

 • Nové nařízení zohledňuje specifikace a analytické techniky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius připraveném společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (dále jen JECFA).
 • Ve specifikacích nejsou uváděny organoleptické zkoušky týkající se chuti přídatných látek.
 • Souhrnný parametr „těžké kovy“ je nahrazen parametry týkající se jednotlivých těžkých kovů souvisejí s toxicitou.
 • Stávající ustanovení o polycyklických aromatických uhlovodících jsou příliš obecná a nesouvisející s bezpečností a proto byla nahrazena maximálními limity pro jednotlivé polycyklické aromatické uhlovodíky relevantní pro potravinářské přídatné látky E 153 rostlinná uhlíková čerň a E 905 mikrokrystalický vosk.
 • Stanoveny byly maximální limity pro formaldehyd v karagenanu (E 407) a gumě Eucheuma / afinátu řasy Eucheuma (E 407a), u konkrétních mikrobiologických kritérií pro agar (E 406) a pro obsah Salmonella spp. v mannitolu vyráběném fermentací (E 421 II.).
 • V relevantních případech byly stanoveny maximální limity pro hliník v potravinářských přídatných látkách.
 • V souladu s nařízením Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny (4), byly stanoveny maximální limity pro kontaminující látku pentachlorfenol v gumě guar (E 412).
 • Aby se předešlo kontaminaci konečných potravin překračující přípustné množství, byly stanoveny maximální limity pro 3-MCPD v potravinářské přídatné látce glycerol (E 422).

Nařízení (ES) č. 231/2012 zrušuje s účinností od 1.12 2012 stávající směrnice obsahující dosavadní kritéria čistoty přídatných látek:

 • 2008/60/ES
 • 2008/84/ES
 • 2008/128/ES.

Nařízení nabývá účinnosti 1. prosince 2012 s výjimkou požadavků na přídatné látky steviol glykosid (E 960) a metakrylátového kopolymerzu (E 1205), které platí od 11. dubna, kdy nařízení vstupuje v platnost.

Potraviny obsahující potravinářské přídatné látky, které byly v souladu s právními před 1. prosincem 2012, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Omezení přídatných potravinářských látek s hliníkem

Dne 4. května 2012 bylo v Úředním věstníku zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník. Nařízení Komise (EU) č. 380/2012 naleznete zde.

Zpřísnění pravidel pro použití přídatných látek obsahujících hliník vychází ze stanoviska Evropského úřadu pro potraviny (EFSA), který doporučil snížit tolerovatelný denní příjem hliníku. EFSA se navíc domnívá, že revidovaný tolerovatelný týdenní příjem je v případě nadprůměrných konzumentů, a zejména dětí, ve významné části Unie obecně překračován.

EFSA se domnívá, že hlavním zdrojem vystavení sloučeninám hliníku jsou v běžné populaci potraviny, a to jak v důsledku přirozeného výskytu hliníku v potravinách, tak v důsledku používání sloučenin hliníku při zpracování potravin, včetně potravinářských přídatných látek.

Je proto vhodné, aby byly stávající podmínky pro použití přídatných látek obsahujících hliník změněny a aby byly sníženy úrovně použití pro potravinářské přídatné látky obsahující hliník, včetně hliníkových laků, aby se tak zajistilo, že nebude překročen revidovaný tolerovatelný týdenní příjem.

převzato a upraveno z oficiálních webových stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce: www.szpi.gov.cz

Sdílejte se svými přáteli...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone